Anatoli Kaplan
Anatoli Kaplan

24.09. – 31.10.1971